Photo – Baby Otter

Photo – Baby Otter

 

Taken at Edinburgh Zoo Nov 2012