Photo – Girl in Botanics

Photo – Girl in Botanics

 

Taken in Botanic Gardens, Glasgow Nov 5th, 2012 on 50mm 2.8f 1/1600s